Teach Yourself Igbo.
Learning to speak Igbo
  16/07/2024   19:15:12 

Teach Yourself Igbo.com home ~ Link to Us ~ Contact Us

Table Of Contents
(Igbo Lessons)
Igbo Alphabet learn all the alphabet
Counting of Numbers Igbo numbers counting
Igbo Days days in ibo land
Igbo Times of Day Learning igbo language free
Igbo Weeks of the Month where to get igbo language Nigeria.
Igbo Months of the Year
Igbo Market Days
Different Type Of Igbo Greetings Ways to greet in igbo
Asking About Members of the Family in Igbo Language Igbo family
Compromise Igbo Igboland mix and match communication.
Igbo Proverbs and their Meanings Proverbs and idioms
Igbo Idioms English in things fall apart
Igbo Riddles examples of igbo riddle
Igbo Body Parts of the human body in igbo language Parts of the body
Contact Us what do you think?
Useful Links other sites
Link to Us please help us!
Last Updated
Last Updated: Friday 19th June 2020 @ 10:07 am

Igbo Body Parts of the human body
in Igbo Language


Listed below are the Igbo language names for the parts of the human body.

To be honest, a serious attempt has not been made to find Igbo words for those English medical terminologies except for the most elementary parts of the human body.

Infact many medical terms have no Igbo body parts words. It is not difficult to see why there are no Igbo body parts words for most of the internal parts of the human body.

Man and woman names only what (s)he knows. Many parts of the igbo body are not visible to the naked eye.

Our forefathers had no microscopes, could not therefore see them (Igbo body parts), and so did not know that they existed. The main Igbo body parts of the human body are:-

  • Intergumentary System
  • Head and Neck
  • Chest
  • Upper Extremity
  • Trunk
  • Pelvis


 ENGLISH IGBO
   

INTERGUMENTARY SYSTEM

 Skin Enu ahụ
 Flesh Anụ ahụ
 Hair Ajị
 Scalp Akpụkpọ isi
 Scalp hair Ntutu isi
 Beard Ahụọnụ
 Public hair Akụ
 Sweat gland Akpa oruru ọsịsọọ
 Sebaceous gland Akpa oruru mmanụ ahụ
 Muscle  Urughuru
 Skeletal muscle  Urghuru ahụ enu
 Smooth muscle  Urughuru ahụ ịme
 Tendon  Ata, oji urughuru
 Bone  Ọkpụkpụ
 Joint  Nkwo
 Ligament  Oji nkwo
 Artery  Ọwa ịbara;
 Vein  Ọwa ụna ọbara
 Nerve  Akwara
 Lymphatics  Ọwa mmiri akịtị
 Lymph node  Akịtị
 Enlarged lymph node  Azọzaa; Azịzara
 Blood  Ọbara
 Erythrocyte (Red blood cell)  Ọbara mmee
 Leukocyte (White blood cell)  Ọbara ọcha
 Platelet  Ọkpukọ
   


   

HEAD and NECK

 Brain Ubụrụ
 Meninges Ngụchi ụbụrụ
 Temple Elu ike
 Check Nti
 Eye brow Iku anya
 Eye Lashes Mpupe anya
 Eye Anya
 Eye lid Mpupe anya
 Cornea Aworo anya
 Sclera Anya ọcha
 Iris Anya ojii
 Pupil Mpio anya
 Eye Lens Enyo ime anya; Keke anya
 Ear Ntị
 Cheek bone; Jaw bone Abụba nti
 Chi Agba; Achịta
 Mouth Ọnuụ
 Teeth Eze
 Mola tooth Agburugada
 Palate Akpo
 Gum Anyụrụ
 Jaw (upper) Agba enu
 Jaw (lower) Agba anị
 Corner of mouth between the jaws Ụga
 Outer rim of lips Egbugbele ọnụ
 Occiput Ekwuo
 Philtrum Ogboli ọnụ
 Tonsil Aki akpịrị
 Pharynx Mbara akpịrị
 Uvula Ire akpo
 Glotis Nkwuchi ọwa ikuku
 Larynx Eko Akpịrị
 Throat Akpịrị
 Esophagus Ọwa olulo nri
 Adm's apple Akpịrị
 Thyroid gland Akpa ụda oso n'ọbara taịrọdi;
   


CHEST

 Trachea Opi logholo; opi akpịrị
 Bronchus Ogworo
 Bronchioles Ogworo nta
 Sternum Isi ntinanaị
 Chest Ngụgụ
 Breast Ara
 Nipple Ọnụ ara
 Rib Nkpịsị ngugu
 Lung Mba
   


UPPER EXTREMITY

 Shoulder Ubu
 Upper arm Ubu aka
 Elbow Nku aka
 Wrisk Ikiri aka
 Palm Obe aka
 Dorsum Azụ aka
 Finger Mkpịsị aka; Mkpụrụ aka
 Thumb Isi mkpịsi mkpụrụ aka
 Finger nail Mbọ aka
   


TRUNK

 Spine Ụkpụkpụ azụ
 Belly Afọ
 Umbilicus Akpụ utubo
 Stomach Akpakwuru
 Duodenum Isi obere mgbịrịafọ; Osoje akpakwuru
 jejunum Etiti obere mghịrịafọ
 Ileum Ngwụcha obere mgbịrịafọ
 Appendix Mgbakwụnye mgbịrịafọ
 Colon Nnukwu mgbịrịafoọ
 Ascending colon Nrịgo nnukwu mgbịrịafoọ
 Transverse colon Ufie nnukwu mgbịrịafoọ
 Descending colon Nrjda nnukwu mgbịrịafoọ
 Rectum Akpa nsị
 Anus Ọhụ nsị
 Pancreas Anyịnya
 Gall bladder Akpa onuinu
 Bil duct Ọwa onuinu
 Liver Umeju
 Spleen Apụpa; Ama
 Enlarged spleen Ama afọ, Apa
 Ureter Ọwa mbido anịrị
 Kidney Akụrụ
   


PELVIS

 Urinary bladder Akpa amịrị
 Urethra Ọwa mpụta amịrị
 Navel Akpụ utobo
 Buttock Akpụ ọhụ
 Groin Agbata ụkwụ
 Sperm Ojerije
 Semen Mmiri ure; uzi; Uze; Ezere; Mbubu mmiri
 Seminal vesicle Akpa ure
   
 
 
 
 

Product Review

Prayer Book for Young Kids in ENGLISH and IGBO!

A common prayer book for children for anglican catholic christian, jewish orthodox and episcopal churches.

Igbo English Online Dictionary

Igbo Translation Language to English

Nigerian English Online Dictionary

Nigerian Translation Language to English

Fonio Acha Hungry Rice

Gluten-free Ancient African grain

Copy This Idea Free Books

Andrew Reynolds copy this idea book business

Diaspora Bedtime Stories

Storytelling for adults women & kids children bed time!

Katie Blacksky's Even Gossip Girl Tweets Parenting Advice About Gossip Girls Subscription website

Teenagers and parents share gossips, gists, parent training and family relationship. a fun & laughter book.

Katie Blacksky's What's So Bad About Gossip Girl

Introducing Gossip Girl gossip for celebrity gossip or celeb gossip with the cw gossip girl.

Digital Product Reviews

The Good Review, Who is she?

 
Teach Yourself Igbo.com Home | Contact Us | Link to Us

If you want to learn Igbo fast with ease, then browse through the table of contents on the left hand side menu.


email: info@TeachYourselfIgbo.com

website: www.TeachYourSelfIgbo.com

Can't find it here? Try Google or MSN or Work At Home Online Business Opportunity Store or Yahoo
© TeachYourselfIgbo 2004 - . All Rights Reserved  

Thank you for visiting the Teach Yourself Igbo Language.